Tax-Insight Curacao, Xandra Kleine-van Dijk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tax-Insight B.V.

Artikel 1.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Tax-Insight B.V. (hierna te noemen Tax-Insight) onder deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Tax-Insight, vrijwaart de cliënt Tax-Insight tegen alle aanspraken – de door Tax-Insight in verband daarmee te maken kosten inbegrepen – van derden, die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de door Tax-Insight voor cliënt verrichte werkzaamheden.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven door de betreffende adviseur of advocaat, zal een advies van een belastingadviseur/advocaat-belastingkundige slechts betrekking hebben op fiscaal-rechtelijke aspecten en aangelegenheden en zal een door een advocaat verstrekt advies slechts betrekking hebben op civielrechtelijke of bestuursrechtelijke aspecten en aangelegenheden. De cliënt kan er niet van uitgaan dat bij advisering door een belastingadviseur/advocaat-belastingkundige aandacht wordt besteedt aan mogelijke civielrechtelijke of bestuursrechtelijke implicaties of dat bij advisering door een advocaat rekening wordt gehouden met eventuele fiscaalrechtelijke implicaties, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders door de betreffende adviseur of advocaat is aangegeven.

Artikel 3.
Iedere aansprakelijkheid van Tax-Insight is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Tax-Insight komt.

Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren of vennootschappen die bij Tax-Insight in dienst zijn of waarmee Tax-Insight in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich – bij wijze van derde beding - ten opzichte van de cliënt op deze algemene voorwaarden en derhalve op dit artikel 3 beroepen.

Artikel 4
Bij het inschakelen van derden zal Tax-Insight voor zover mogelijk vooraf overleggen met de cliënt en in ieder geval de nodige zorgvuldigheid bij de selectie in acht nemen. Tax-Insight is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Tax-Insight is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 5.
Tenzij anders overeengekomen wordt het door de cliënt verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Tax-Insight worden vastgesteld. In geval van noodzakelijke werkzaamheden in de avonduren en/of het weekeinde kunnen deze uurtarieven tot maximaal het dubbele worden verhoogd.
Verschotten die door Tax-Insight ten behoeve van de cliënt worden betaald, worden separaat in rekening gebracht. Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, (lokale) telefoon, fax en fotokopieën) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 6.
Door Tax-Insight aan de cliënt verzonden declaraties dienen binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan. Wanneer de cliënt niet binnen vier weken nadat hij geacht kan worden van de factuur kennis te hebben genomen eventuele reclames aan Tax-Insight heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht zich met de declaratie te verenigen. Bij gebreke van tijdige betaling zal Tax-Insight een rentepercentage van 8 % per jaar dan wel de wettelijke rente over het openstaande saldo in rekening brengen en is zij gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande declaratie is voldaan. Tax-Insight is gerechtigd gelden door haar ontvangen ten behoeve van de cliënt te verrekenen met het door cliënt verschuldigde honorarium, verschotten en openstaande declaraties.

Mocht Tax-Insight om enige reden ten onrechte geen (omzet)belasting in rekening hebben gebracht waar achteraf blijkt dat wel (omzet)belasting in rekening had moeten worden gebracht, dan kan zij het niet als (omzet)belasting in rekening gebrachte bedrag, alsnog aan de cliënt in rekening brengen en is de cliënt gehouden dat bedrag alsnog aan Tax-Insight te betalen.

Artikel 7.
De rechtsverhouding tussen Tax-Insight en de cliënt is onderworpen aan het recht van Curaçao. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Curaçao.

Artikel 8.
Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao op 16 januari 2013